Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden B&B Overmunthe Urmond

Definities

B&B: B&B Overmunthe, Grotestraat 22, 6129 CP  Urmond

Gast: een persoon die bij B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.

Derden: iedere andere (rechts)persoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een reserveringsaanvraag gedaan bij de B&B. Deze is pas definitief na bevestiging door de B&B.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

 

 1. B&B Overmunthe
 • De B&B is beschreven op de website ww.overmunthe.nl en op www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/urmond/nederland/c2745926. Deze informatie op deze websites is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Het minimumverblijf in de B&B is in principe één nacht bij aankomst op vrijdag, zaterdag en zondag en twee nachten bij aankomst op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Hiervoor dienen de gasten contact met de B&B op te nemen via info@overmunthe.nl.
 • De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. De accommodatie heeft een eigen afsluitbare ingang.
 • Roken is niet toegestaan in de kamers, in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan. Hou daarbij echter wel rekening met andere gasten.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De kamers worden verhuurd aan maximaal twee personen.
 • Inchecken kan tussen 14.00u en 19.00u, uitchecken tussen 9.00u en 11.00u. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
 • De B&B is minder geschikt voor kinderen.
 • De gasten kunnen hun auto op een in de nabijheid van de B&B gelegen parkeerterrein parkeren. Bij definitieve reservering wordt hierover nadere informatie verstrekt. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Gasten dienen een vaste woon- en verblijfplaats hebben. De hoofdgast dient zijn/haar woonplaats op te geven i.v.m. de aangifte toeristenbelasting.
 • Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
 • De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 

 1. Tarieven
 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, en bovendien inclusief inclusief BTW en toeristenbelasting. Op verzoek kan een factuur worden verstrekt.
 • De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen op de website www.overmunthe.nl en op www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/urmond/nederland/c2745926 zijn te goeder trouw verstrekt en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet gehouden aan kennelijke fouten.

 

 1. Reservering en betaling
 • Reservering dient bij voorkeur te gebeuren via www.bedandbreakfast.nl (via onze eigen website www.overmunthe.nl kan hiernaar doorgelinkt worden). Telefonisch kan eventueel via 06-52344056.
 • De reservering is pas definitief na bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B.
 • Voor reserveringen die nog meer dan 5 dagen in de toekomst liggen dient een aanbetaling van €10 per persoon per nacht via de bank te worden voldaan. Dit bedrag wordt meestal wat aangepast zodat het restantbedrag een rond bedrag is. Het staat de gasten uiteraard vrij reeds het volledig bedrag te betalen.
  Het bankrekeningnummer van de B&B is:
  IBAN: NL28 RABO 0336 7487 28  t.n.v. P.P.M. Reijnders
  BIC:    RABONL2U
 • Op de dag van aankomst dient een eventueel restantbedrag voor het verblijf bij aankomst te worden voldaan. Dit kan contant of via de bank (wij sturen dan een betaalverzoek). PIN-betaling en credit cards zijn niet mogelijk.
 • Op de dag van vertrek dienen eventuele nog gedurende het verblijf ontstane kosten te worden afgerekend. Ook dit kan contant of via de bank (wij sturen dan een betaalverzoek).

 

 1. Annulering
 • Tot en met zeven dagen voor de aankomstdatum kan kosteloos geannuleerd worden.
 • Bij annulering tussen zes t/m drie dagen voor aankomstdatum wordt € 10 per persoon per nacht in rekening gebracht.
 • Vanaf twee dagen voor aankomstdatum en bij niet verschijnen (no-show) op de aankomstdatum zelf is het volledige bedrag verschuldigd.
 • Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie van de betaalde reissom plaats.
 • Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden aangegeven via info@overmunthe.nl.
 • De B&B heeft bij onvoorziene omstandigheden zelf het recht meer dan twee dagen voorafgaande aan de aankomstdatum zonder opgaaf van redenen zelf de reservering te annuleren. Alle reeds gedane betalingen zullen dan worden gerestitueerd of er wordt een nieuwe datum afgesproken. Zie ook artikel 7.

 

 1. Schade
 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B te gebruiken overeenkomstig de door de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar en zijn/haar medegasten aan de B&B en/of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
 • Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 • Bij het niet retourneren van de sleutels van de B&B bij het uitchecken dienen deze binnen 2 dagen aangetekend te worden opgestuurd naar de B&B. Gebeurt dit niet, dan worden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de hoofdgast in rekening gebracht welke binnen 14 dagen moeten worden voldaan.

 

 1. Klachten
 • De gast is steeds gerechtigd zijn/haar grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen zodat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld. Het streven zal altijd zijn hier in goed overleg uit te komen.

 

 1. Overmacht
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, medische noodgevallen, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden verlangd.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, of niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 • Onverminderd het in de voorgaande twee bullets bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

 

 1. Privacy
 • De B&B houdt zich aan de vanuit de Europese GDPR-richtlijn en de weerslag hiervan in Nederlands recht vastgelegde privacywetgeving.
 • Voor de reservering relevante gegevens worden vastgelegd op het afgeschermde deel van de website van www.bedandbreakfast.nl (slechts in te zien door de beheerders van de B&B) en in de eigen administratie van de B&B. Het gaat hierbij om: aankomstdatum, vertrekdatum, aantal personen, naam hoofdgast, woonplaats hoofdgast, geboekte kamer. Deze gegevens behalve de geboekte kamer worden ook doorgegeven aan de Limburgse Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW) in het kader van de af te dragen toeristenbelasting.
 • Zonder toestemming van de gasten zullen geen privégegevens, foto’s, video’s of wat voor vastleggingen dan ook openbaar worden gemaakt aan derden of geplaatst op internet of social media.

 

 

 1. Slotbepalingen
 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in deze voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

20-02-2021


Download hier een kopie van onze algemene voorwaarden voor uw eigen administratie

Algemene Voorwaarden B B Overmunthe 20 02 2021
PDF – 110,9 KB 395 downloads